Jak dbać o kaktusy doniczkowe, przesadzanie kaktusa

Kaktus doniczkowyKak­tusy w doniczce do pra­wi­dło­wego roz­woju wyma­gają odpo­wied­nich warun­ków, takich jak świa­tło tem­pe­ra­tura, powie­trze, wil­got­ność, nawo­że­nie i oczy­wi­ście nale­żyta pie­lę­gna­cja.

Jak dbać o kaktusy doniczkowe - świa­tło?

Wszyst­kie rośliny zie­lone, a do takich należą kak­tusy, potrze­bują ener­gii sło­necznej do tego aby mógł prze­bie­gać pro­ces foto­syn­tezy. Kak­tusy w swoim śro­do­wi­sku natu­ral­nym mają świa­tła sło­necznego pod dostat­kiem i dla­tego są one swoją budową odpo­wied­nio do tych warun­ków przy­sto­so­wane. Nato­miast w naszych warun­kach inten­syw­ność nasło­necz­nie­nia przez więk­szość dni w roku jest zbyt mała.

Kak­tusy w doniczce wyma­gają do pra­wi­dło­wego wzro­stu sta­no­wisk sło­necz­nych. Zbyt małe natę­że­nie świa­tła powo­duje znie­kształ­ce­nia, jak zwę­że­nie wierz­choł­ków, jasny kolor naskórka, zre­du­ko­wa­nie albo znie­kształ­ce­nie cierni. Kak­tusy hodu­jemy na para­pe­tach, weran­dach, bal­ko­nach. Chcąc upra­wiać kak­tusy wewnątrz pokoju musimy usta­wiać je tak aby docho­dziły do nich bez­po­śred­nio pro­mie­nie sło­neczne.

Tem­pe­ra­tura i powie­trze

Ponie­waż kak­tusy w warun­kach natu­ral­nych rosną w tem­pe­ra­tu­rze znacz­nie wyż­szej od naszej, nie ma obawy, aby było im w Pol­sce za gorąco.

Jeżeli upra­wiamy kak­tusy w szkla­ren­kach, zimo­wych ogro­dach konieczne jest wie­trze­nie. Należy pamię­tać, że nie lubią one prze­cią­gów, są one dla nich szko­dliwe.

Jak dbać o kaktusy doniczkowe-wil­got­ność

Wil­got­ność powie­trza i ziemi jest bar­dzo istot­nym czyn­ni­kiem w upra­wie kak­tu­sów. Niek­tó­rzy uwa­żają, że kak­tusy wywo­dząc się z tere­nów pół­pu­styn­nych, nie wyma­gają pod­le­wa­nia. Oczy­wi­ście, mogą one przez dłuż­szy czas obyć się bez wody, a nie­kiedy są jej pozba­wione nawet przez kilka lat, ale wtedy nie rosną, nie kwitną, tylko zale­d­wie wege­tują. W takim przy­padku mocno się kur­czą, marsz­czą i więdną. Jest taka pra­wi­dło­wość, że jeżeli roślina rośnie i wypusz­cza pąki, to wtedy potrze­buje wody i to tym wię­cej, im szyb­ciej rośnie.

Obo­wią­zuje reguła doty­cząca pod­le­wa­nia: im wyż­sza tem­pe­ra­turę utrzy­mu­jemy w pomiesz­cze­niu tym wię­cej wyma­gają one wody, gdyż wię­cej jej wypa­ro­wują i odwrot­nie- im zim­niej (jesie­nią i zimą) tym ostroż­niej należy je pod­le­wać. Wio­sną i latem w sło­neczne cie­płe dni dobrze jest kak­tusy z rana spry­skać, a po 15 maja wie­czo­rem. Zabieg ten speł­nia dwa zada­nia, po pierw­sze: wytwa­rza cie­płą i wil­gotną atmos­ferę wokół roślin, po dru­gie: zapo­biega ata­ko­wa­niu roślin przez tzw. Czer­wo­nego pajączka. Taki zabieg kak­tusy szybko odpłacą ład­nym i obfi­tym kwit­nie­niem.

Następna reguła doty­cząca pod­le­wa­nia polega na tym, że lepiej kak­tusy pod­lać oszczęd­niej niż za dużo, a przy pod­le­wa­niu na pod­stawki nie może na nich dłu­żej pozo­sta­wać woda. Przy oszczęd­nym pod­le­wa­niu może na tym ucier­pieć wzrost i kwit­nie­nie roślin, ale przy nadmier­nym gniją korze­nie lub cała roślina. Na wła­ściwe daw­ko­wa­nie ilo­ści wody przy pod­le­wa­niu recepty niema, zależy to od wielu czyn­ni­ków. Zasadą jest, że roz­po­czy­namy lub pona­wiamy pod­le­wa­nie kiedy zie­mia w doniczce już cał­ko­wi­cie wyschła. W miarę uby­wa­nia wody w ziemi, na jej miej­sce wcho­dzi powie­trze nie­zbędne korze­niom do pra­wi­dło­wego roz­woju. Powie­trze zapo­biega rów­nież nadmier­nemu zakwa­sza­niu się ziemi.

Do pod­le­wa­nia należy uży­wać wody prze­go­to­wa­nej i na drugi dzień po odsta­niu się zlać ją ostroż­nie, żeby nie mie­szać z wytrą­coną zawie­siną.

Prze­sa­dza­nie kak­tu­sa

Z wie­lo­let­niej obser­wa­cji wynika, że prze­sa­dza­nie kak­tu­sa należy przeprowadzać co 2 lata do świe­żego sub­stratu. Pozo­sta­wione na trzeci rok rosną wol­niej, a inten­syw­ność kwit­nie­nia się obniża. Jeżeli nie mamy moż­li­wo­ści w danym roku prze­sa­dzić kak­tu­sów, to warto przy­naj­mniej zdjąć ostroż­nie, bez uszko­dze­nia korzeni, górną war­stwę ziemi i uzu­peł­nić świeżą.

Przy przesadzaniu kaktusów dobieramy doniczkę o 2 cm większą, tak żeby warstwa świeżej ziemi miała około 1 cm grubości z każdej strony. Najkorzystniejszy okres przesadzania przypada na wiosnę i należy to robić w rękawiczkach. Odwracamy doniczkę rośliną ku dołowi i uderzamy nią o kant stołu. Teraz trzeba dokładnie obejrzeć korzenie. Chore korzenie trzeba przyciąć do zdrowej tkanki. Ziemia do sadzenia musi być wilgotna, nie może być sucha, sypka, ani też błotnista. Najłatwiej można sprawdzić jej przydatność, nabierając trochę w dłoń i ściskając mocno. Jeżeli po otwarciu ręki nie popęka, świadczy to, że jest za wilgotna. Jeśli się rozsypie jest za sucha. Najwłaściwsza wilgotność jest wtedy, gdy po otwarciu dłoni ziemia pęka, ale pozostaje w bryłkach. Po posadzeniu do takiej ziemi kaktusów nie należy od razu podlewać, czynimy to dopiero po tygodniu i najlepiej przez opryskiwanie.

Współpraca - kaktusy, sukulenty doniczkowe http://dzialka.bazafirmy.pl/kwiaty/kaktusy-sukulenty.php.

Komentarze